regional planlegging

Regional foresight fornyer strategi og planlegging

Medvirkning-5.jpg

Regional foresight egner seg glimrende som verktøy for å fornye regional planlegging og strategiutvikling. Med grep hentet fra regional foresight kan strategi-, plan- og utviklingsarbeidet skje på en mer åpen, tillitsfull og produktiv måte. Det kan til og med bli morsommere!

Betydningen av verksteder

Nøkkelen er å bruke verksteder (workshops). Verkstedformatet – enten det er tale om et enkeltstående møte  eller en større prosess bestående av flere verksteder – gir regionale aktører sjansen til å jobbe konsentrert med strategi og praktisk planlegging. Offentlige myndigheter har mye å vinne på ta innbyggerne med på råd (noen ganger er medvirkningen også en lovpålagt plikt), men er ofte i tvil om hvordan det kan gjøres på en fruktbar måte. Medvirkningen kan oppfattes som kompliserende og tidkrevende.

Et verksted som går løs på i en viktig felles fremtidsutfordring (fremtidsverksted), kan virke fornyende på samarbeidet mellom myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner i en region. Det gjelder uavhengig av om utgangspunktet er en kommune, en kommuneregion, en fylkeskommune, en gruppe av samarbeidende fylkeskommuner, en byregion eller en arbeidsmarkedsregion.

En større kommunereform og regionreform er i gang. Mange kommuner vil ha behov for å områ seg. Fylkeskommunene er nødt til det. Kommuner som vurderer sammenslåing, vil trenge noe mer enn fakta og utredninger. Det samme gjør kommuner som er bekymret for hva omstillingen i norsk økonomi vil innebære eller som synes det er vanskelig å gå fra ord til handling i det grønne skiftet. Betydningen av verksteder og effektive, medvirkningsbaserte prosesser øker i takt med endringene i det regionale Norge.

Samle troppene

En regional foresight- eller strategiprosess med et tydelig siktemål kan brukes til å «samle troppene» og gjøre regionale aktører og interessenter delaktige i problemløsningen. Prosessen blir en arena for ærlig meningsbrytning og dialog, tverrfaglig samarbeid og utvikling av ny kunnskap. Hva betyr dette i praksis? Prosessen øker sjansene for at man kan:

  • Overskride eller parkere maktkamper
  • Bygge bro mellom offentlige og private aktører
  • Se næringsutvikling og samfunnsutvikling i sammenheng
  • Gå fra «what’s in it for me» til dugnadsånd
  • Utvikle flere ideer og dristigere løsninger
  • Bevege seg fra vage ønskelister til reelle prioriteringer
  • Bli enig om hva som tjener regionen som helhet

Dietz Foresight har bred erfaring med bruk av foresight i regional strategiutvikling og planlegging. Ta gjerne kontakt for informasjon om metoder, praktiske eksempler og hva som kan gjøres.