Kompetanse

Scenarier-1.jpeg

Jan Dietz (Master of Management) har omfattende erfaring med strategiprosesser, strategisk analyse og organisering av samhandling i organisasjoner og netteverk. Dietz har bakgrunn fra Norges forskningsråd, hvor han i flere år var ansvarlig for foresight (fremtidstenkning). Dietz har også erfaring som avdelingssjef i Strategiområdet i Forskningsrådet.

Dietz har allsidig erfaring med prosessledelse, strategisk rådgivning og organisasjonsutvikling, og bistår som fasilitator ved gjennomføring av fremtidsverksteder, strategisamlinger og medvirkningsbaserte strategi- og endringsprosesser. Han har lang trening i prosessdesign, prosjektledelse og utarbeidelse av strategier og planer.

De siste årene har Dietz Foresight hatt ansvaret for flere viktige prosesser for nasjonale myndigheter (departementer, direktorater og fagetater), næringsklynger, regionale partnerskap, FoU-miljøer og frivillige organisasjoner.

Pådriver for norsk fremtidstenkning

Som ansvarlig for fremtidstenkning i Forskningsrådet har Dietz hatt en nøkkelrolle i å skape interesse for og spre kjennskap til foresightbaserte metoder i Norge. Han kjenner foresightsamarbeidet i EU fra innsiden og har formidlet europeiske erfaringer og «best practice» til norske miljøer. Dietz har bl.a. vært med på å introdusere foresight som virkemiddel i norsk innovasjonspolitikk gjennom programmene VRI (som siden er videreført gjennom FORREGION), Arena og NCE.

Pionerprosjekt

Dietz har samarbeidet med William Fagerheim om å utvikle NODE Foresight-programmene som ble gjennomført i perioden 2006-2011 for den verdensledende olje- og gassklyngen NODE. NODE Foresight har dannet modell for norske klynger og regioner, og er også blitt lagt merke til i EU. NODE Foresight er blitt et godt eksempel på hvordan foresightbaserte strategiprosesser kan utløse entusiasme og mobilisere uavhengige aktører til å gå sammen om å gjennomføre store samarbeidsprosjekter. NODE har bl.a. fått en høythengende utmerkelse fra European Cluster Conference.

Metodekompetanse

Dietz har i flere år forelest i scenariemetodikk på masternivå på Handelshøyskolen BI. Dietz har oversikt over og erfaring med en rekke kreative teknikker og verktøy for strategiutvikling. Mange av disse teknikkene kan med hell kombineres og taes i bruk i større scenariebaserte foresightprosesser. Dietz kan gi råd om den praktiske bruken av scenarier, strategisk dialog, SWOT, søkekonferanser, morfologisk analyse og brainstorming m.v.

Scenariemetodikk er et fascinerende fagfelt som er i stadig utvikling. Scenarier kan lages på flere måter, både enkle og mer kompliserte, og kan anvendes på et bredt spekter av problemstillinger. Dietz har inngående kjennskap til de metodiske mulighetene innenfor scenariemetodikken, som bl.a. omfatter flere typer aksekors, veiskilleteknikken og “What if?”.

Dietz Foresight tilbyr ulike kurs i scenariemetodikk, veikartmetodikk og strategiutvikling, inkl. spesialtilpassede opplegg for bedrifter og næringsparker. Han har også skrevet artikler om scenarier og strategi. Dietz har i mange år vært styreleder i Nettverk for fremtidstenkning i Polyteknisk Forening.

Formidling

Dietz er en erfaren foredragsholder og blir ofte invitert til å snakke om fremtidstenkning og aktuelle emner. Dietz har mange års erfaring som skribent. Han har ført i pennen artikler, rapporter og utredninger om en rekke emner. Han har erfaring som journalist og informasjonsleder i Nordisk Råd. Dietz er opptatt av at strategier skal være lette å forstå, også eller ikke minst når innholdet er komplisert.