Regional foresight

De siste årene har det skjedd en oppblomstring i interessen for regional foresight i Norge. Regional foresight handler om å ta tak i regioners innovasjonsmuligheter og omstillingsbehov. Regional foresight skjer gjennom brede, nøye tilrettelagte prosesser, der deltagerne finner nye felles svar på fremtidsutfordringene. Prosessene kan foregå med
utgangspunkt i næringsklynger, FoU-miljøer, partnerskap organisert av fylkeskommunen eller nettverk av kommuner.

Regional foresight-3.jpg

Dietz har spilt en ledende rolle i utviklingen av norsk regional foresight. Dietz har vært fasilitator og mentor for flere nyskapende regionale foresightprosesser, bl.a. NODE Foresight (olje- og gassklyngen på Sørlandet), Halden-klyngen (NCE Smart Energy Markets) og Foresight Nordland.

Dietz har vært prosessleder for Foresight Finnmark, som har satt søkelyset på potensialet for innovasjon og næringsvekst i Finnmark. Resultatene fra Foresight Finnmark har dannet grunnlag for Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Finnmark, som har et tiårig perspektiv (2014-2023). I denne og andre prosesser har det vært fruktbart å benytte både scenarier og veikart.

Dietz Foresight har i samarbeid med Varde Hartmark hatt ansvaret for en stor, nyskapende medvirkningsbasert strategiprosess på Nedre Romerike. Prosessen har omfattet utforming av en felles næringsstrategi for næringslivet, kommunene og kompetansemiljøene i regionen (Skedsmo, Lørenskog, Sørum, Fet, Nittedal, Aurskog-Høland, Akershus fylkeskommune), Næringsstrategi for Nedre Romerike: Midt mellom Oslo og verden. Næring til samhørighet og vekst. Det er utarbeidet fem veikart med tilhørende handlingsplaner, ett for hvert satsningsområde i strategien.

Økende behov for regionale prosesser

Spennvidden innenfor regional foresight og strategiutvikling er stor. Formål og utfordringer varierer, og det samme gjør organiseringen. Fellesnevneren er likevel regional samhandling. Hvordan kan ulike aktørgrupper samarbeide om å forbedre regionens attraktivitet og konkurransekraft? Hvordan kan regionen skille seg ut på interessant og troverdig måte? Hvordan synliggjøre regionen på nasjonalt og kanskje også internasjonalt nivå? Hvordan tenke virkelig langsiktig og strategisk?

Skape verdensledende klynger

Noen prosesser handler om å styrke eksisterende næringsklynger, andre om å videreutvikle nettverk som kanskje kan bli ledende klynger etter hvert. Foresight er blant annet blitt et populært verktøy i klyngeprogrammene Arena og NCE, som organiseres av Innovasjon Norge. Ved hjelp av foresightprosesser kan klynger jobbe systematisk med å bli mer samkjørte, mer forutseende og bedre i stand til å møte nye utfordringer i fellesskap. På den måten kan de forfølge ambisjoner om å bli verdensledende på et fagfelt eller i håndteringen av en samfunnsutfordring.

Styrke regionalt samarbeid

I flere regioner har foresight de siste årene vært brukt på et overordnet, strategisk nivå, til å utvikle selve samarbeidet i regionen. Hvordan kan man, helt konkret, styrke tilliten mellom forvaltningen, næringslivet og kunnskapsmiljøene? Hvordan involvere næringslivet i diskusjoner om regionens fremtid? Hvordan gjøre dialogen og medvirkningen mer reell? Prosessen «Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida» er et eksempel på hvordan denne typen utfordringer kan gripes an. Prosessen har bidratt til å skape en ny «vi-følelse» mellom de to fogderiene.

Begrepet region er ikke entydig, og foresight- og strategiprosessene kan omfatte både større regioner (landsdeler, fylker, grenseregionalt samarbeid i Norden m.v.) og mindre regioner innenfor et fylke (en eller flere kommuner).

Fornye samfunnsplanleggingen

Regional foresight kan også bidra til å fornye samfunnsplanleggingen i kommunene og regionene. Regionalplanene må tilfredsstille mange behov, og over år har dokumentene en tendens til å bli tunge og detaljerte. Diskusjonene foregår ofte i en mindre krets av politikere og planspesialister. En godt tilrettelagt strategi- eller foresightprosess er en hjelp til å fastholde det store bildet og til å skape en mer levende og prinsipiell dialog på kryss og tvers av kommuner, sektorer og fagmiljøer. Et eksempel er scenarieprosessen som ble gjennomført høsten 2018 til støtte for revideringen av regionalplanen for Jæren (Perspektiv 2050).

Kommunereform og regionreform

Regjeringen ønsker en ny kommunestruktur, kjennetegnet av flere robuste kommuner. Kommunene må vurdere om de vil gå sammen i større kommuner og på hvilket grunnlag de vil forsterke det regionale samarbeidet og lokaldemokratiet. Så står fylkeskommunene for tur. Til syvende og sist må regjeringen og Stortinget avgjøre hvor radikal reformen skal bli. Det er innlysende at sammenslåingene krever et klart fremtidsperspektiv og en forståelse av nye behov.

Regionale foresight- og strategiprosesser gir de kommunale og fylkeskommunale aktørene muligheter til aktivt å definere situasjonen. Uavhengig av formell organisering vil flere norske kommuner i tiden som kommer ha interesse av å forsterke det næringspolitiske samarbeidet. Ved i høyere grad å opptre samlet, som en region, vil de kunne løfte satsingen på innovasjon og næringsutvikling opp på et høyere nivå. Regionale foresight- og strategiprosesser kan også brukes til å gi innhold til ambisjoner om «smart spesialisering» og strategisk byledelse.

For den enkelte kommune og region handler det om å utvikle strategier som sikrer større innflytelse. Det er nødvendig å se næringsutvikling og samfunnsutvikling som to sider av samme sak.

FoU-strategier

En annen innfallsvinkel er behovet for regionale FoU-strategier. Med etableringen av regionale forskningsfond (RFF) har flere norske regioner fått incentiver til å løfte ambisjonsnivået i satsingen på forskning og innovasjon. Men hvordan velge? Hvordan styre unna generelle, intetsigende mål og ubearbeidede ønskelister? Foresight kan være en hjelp til å foreta reelle og legitime prioriteringer.

Dietz har tatt pulsen på utfordringene i en årrekke og gir gjerne råd om hvordan regional foresight kan organiseres.