last ned.png
 
 
 
 
 
Fiskeri-havbruksnæringens-forskningsfond.png
 
 
 
 
Politihøgskolen.jpg
 
 
 
 
Bufdir-Jan-Dietz.jpg
 
 
 
Husbanken-logo-Jan-Dietz.jpg
 
 
 
Kunnskapsparken-Helgeland_logo-Jan-Dietz.png
 
 
 
vestnes-naeringsforum-Jan-Dietz.jpeg
 
 
 
 
 
NVE-Jan-Dietz.jpg
 
 
 
 
 
 
Naerings-og-fiskeridepartement-Jan-Dietz.png
 
 
 
 
sigdal_kommune-Jan-Dietz.png
 
 
 
finnmark-jan-dietz.jpg
 
 
more-romsdal-Jan-Dietz.png
 
 
 
arena-jan-dietz.png
 
 
 
Norwegian_Space_Centre_Jan-Dietz.png
 
 
 
OREEC-Jan-Dietz.jpg
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) gjennomførte en større anlagt strategiprosess høsten 2016 og våren 2017 for alle de syv kommunene i regionen. Prosessen involverte om lag 200 personer, hvorav over 120 kom fra det private næringslivet, 25 var studenter og resten av deltakerne kom fra kommuner og organisasjoner.

Til å lede arbeidet leide vi inn Dietz Foresight og Varde Hartmark, noe som viste seg å være et godt valg. Det at prosessleder valgte å holde samlingene i workshop-format og brukte veikart for å visualisere de ulike strategiene, ble oppfattet positivt.

Prosessen ble svært godt gjennomført og munnet ut i en felles næringsstrategi for næringslivet og de syv kommunene i regionen, noe som har styrket samhørigheten og samarbeidsviljen blant aktørene. Vi har fått ambisjonene og verktøyet vi trenger, og vi har et godt grunnlag for å videreføre arbeidet med næringsstrategien.
Som prosessleder geleidet Jan Dietz oss gjennom arbeidet på en entusiastisk og profesjonell måte. Han dokumenterte stor kunnskap om utfordringer i næringslivet, strategimetoder og regionale endringsprosesser. Som prosjektleder hadde jeg et meget godt samarbeid med Jan. Han var lydhør for innspill og satte seg godt inn i de ulike lokale forhold i regionen. Jeg kan anbefale ham som prosessleder og strategirådgiver til alle som jobber med regionale endringsprosesser.
— Aarstein Rebne, prosjektleder, SNR
Jan Dietz har vært ansvarlig for en prosess gjennomført for FHF, hvor vi har laget veikart med tanke på å styrke den langsiktige satsingen innenfor havbruk. FHF har hatt stor nytte av veikartene, som hjelper oss med å systematisere kunnskapsutviklingen på sentrale innsatsområder for laksenæringen. Noe av det viktigste med prosessen er at den har vært basert på reell medvirkning og tverrfaglig dialog. Dietz vet hvordan man skaper gode prosesser og konkrete resultater.
— Geir Andreassen, adm. dir., Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Jan Dietz har bistått Politihøgskolen med å utvikle en ny strategi som skal gjelde i perioden 2016-2021. Gjennom bruk av veikart har han vist hvordan vi på en praktisk måte kan jobbe med viktige endringsbehov. Han har fasilitert våre interne prosesser og involvert ledere, mange ansatte, tillitsvalgte og høgskolestyret i et godt samspill og spennende utviklingsarbeid.

Dietz har utmerket seg ved å gjøre grundige forberedelser, styre workshops og møter med stødig hånd og god dokumentasjon av prosessene. Dietz har god metode- og prosesskompetanse og engasjerer og utfordrer alle deltakerne på en måte som skaper oppslutning og fremdrift i arbeidet. Ikke minst har han utfordret oss med kritiske og konstruktive spørsmål underveis. Resultatet er at vi har kommet frem til en strategi som er fremtidsrettet og som fanger opp de utfordringer vi står overfor i årene som kommer. Vi takker for et godt samarbeid!
— Eli Vogel-Hovde, leder, strategi og virksomhetsstyring, Politihøgskolen
Deltasenteret i Bufdir har i 2016 gjennomført en ambisiøs og spennende scenarieprosess på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Prosessen tok for seg universell utforming og tilgjengelighet i et fremtidsperspektiv. Til det har vi fått uvurderlig bistand fra Jan Dietz. Sammen med kolleger i Norsk Regnesentral har han ledet en bred, medvirkningsbasert prosess og deretter utarbeidet en god og poengtert rapport med anbefalinger og råd til myndighetene.

Det har vært fascinerende å se hvordan scenariediskusjonene har skapt nye erkjennelser og gradvis flyttet standpunkter blant de som deltok. Vi håper å bruke dette materialet for å fremme en ny forståelse av universell utforming og hva det krever av oss som samfunn.
Vi trenger nytenkning og en mer systematisk oppfølging av de mange krevende og sammensatte oppgavene innenfor feltet universell utforming. Jeg vil takke Jan Dietz for hans engasjement, råd og håndtering av prosessen.
— Åse Kari Haugeto, seksjonssjef, Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Husbankens boligpolitiske samfunnsoppdrag er å bidra til at vanskeligstilte skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig i et godt bomiljø. Jan Dietz har hjulpet oss med å tenke lange og konstruktive tanker om hvordan vi kan møte utfordringene i boligpolitikken. Han har ledet oss gjennom en spennende prosess hvor vi har brukt både scenarier og veikart. Prosessen var spesiell fordi den engasjerte nøkkelpersoner fra alle regioner og fagområder i Husbanken. Prosessen har hatt stor betydning for arbeidet med Husbankens strategi (2015-2021). Jan Dietz gjør strategiarbeidet morsomt og konkret!
— Irene Øyangen, avdelingsdirektør, Husbanken
Jan Dietz har ledet en godt gjennomført klyngebyggingsprosess for Olje- og gassklynge Helgeland (OGH), den viktigste leverandørklyngen i nord med 50 bedrifter og kunnskapsaktører. Jan ledet prosessen på en meget god måte, med gode framoverskuende innlegg, smart involvering av deltakerne, konstruktive spørsmål og tydelige oppgaver. Prosessen endte opp med veikart for klyngen som helhet og planer for store samarbeidsprosjekter innenfor Arena-satsingen, noe vi har hatt betydelig nytte av. Prosessen har styrket samarbeidet og gitt oss et grunnlag for videre innsats og nye initiativer. Jeg vil absolutt anbefale Jan Dietz som strategirådgiver og fasilitator for klyngebyggings- og foresightprosesser.
— Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland AS
Vestnes Næringsforum arrangerte i oktober Vestneskonferansen 2015 under temaet Vestnes mot 2030. Vi engasjerte Jan Dietz for å foredra om regiondeltakelse og scenariebygging. Jan Dietz er en engasjerende og morsom foredragsholder. Det er tydelig at han har solid innsikt i og erfaring fra regionale prosesser, og at han brenner for innovasjon og utvikling i norske regioner. Han mikset på en god måte sin kunnskapsformidling med å utfordre deltakerne underveis, og de mange deltakerne var meget fokusert under hans foredrag. Mitt inntrykk er at de opplevde at det ble lettere å se Vestnes som en viktig del av det store bildet. Jeg kan trygt anbefale Jan Dietz både som foredragsholder og som prosessleder.
— Roald Fiksdal, daglig leder, Vestnes Næringsforum (tidligere ordfører i Vestnes)
Energimarkedene er i endring, og NVE står overfor store og utfordrende oppgaver i forhold til å forstå nye og komplekse sammenhenger som går utenfor landets grenser. Som ansvarlig for å legge rammene for landets energisystem, så NVE derfor behovet for å kjøre en scenarieprosess for å utvikle kunnskap om usikkerheter som vil være av betydning i vår lange analyse av det norske kraftsystemet. Tanken var at scenariene skulle tilføre analysen nye interessante impulser. For det annet skulle scenarieprosessen bidra til et tettere faglig samarbeid innad i NVE.

Prosessen skulle fremme tverrfaglig tenkning og skape en sterkere felles forståelse av «det store bildet» i energiutviklingen. Det å kjøre en scenarioprosess er en profesjon, og NVE var bevisste på at vi ville trenge en ekstern fasilitator som fikk oss gjennom arbeidet. NVE var imidlertid opptatt av at scenarieprosessen skulle være basert på aktiv medvirkning fra medarbeiderne og at fasilitatoren ikke skulle være ekspert på energiområdet.

Dietz er først og fremst en veldig behagelig og kompetent person som gir et solid og godt inntrykk, noe som er avgjørende for en åpen og tillitsbasert prosess med mange sterke fagpersoner med ulike profesjoner, samlet i 3 lange dager. Han var veldig godt forberedt og hadde en struktur som var velprøvd og vellykket, noe som gjorde at vi kom i mål på en veldig engasjerende og godt forstått måte. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne var unisont positive både i forhold til læring om selve energimarkedet gjennom vel tilrettelagte diskusjoner på tvers av fagprofesjoner i de ulike gruppearbeidene, og i forhold til prosess, da Jans strukturerte teknikk med hell kan brukes på andre problemstillinger i det daglige arbeidet. Funnene fra scenarioprosessen opplevdes som viktige og bearbeides videre og er så absolutt med i det videre arbeid internt i NVE.

Vi kan anbefale Jan på det varmeste for alle som ønsker å kjøre en scenarieprosess
— Anne Vera Skrivarhaug, direktør, Energiavdelingen, NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)
Foresightprosessen knyttet til Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord ble ledet og fasilitert av Jan Dietz, i samarbeid med Anne Solheim. Jan Dietz var hovedansvarlig for det faglige opplegget, herunder utforming av workshops og program for samlingene, og forfattet sammen med Solheim sluttproduktet fra foresightprosessen, den lettleste og informative rapporten Perspektiver på nord-norsk vekst: Fire framtidsbilder om næringsutviklingen i 2030.

Å lage framtidsbilder for næringsutviklingen i Nord-Norge er en svært kompleks oppgave. Det krever systematikk og kreativitet. Jan ledet foresightprosessen med naturlig autoritet og godt humør. I foresightprosessen håndterte vi flere forskjellige næringer og mange relevante drivkrefter. Å sortere og strukturere all den informasjon som ble samlet inn, var en sentral del av foresightprosessen. Jans bidrag i arbeidet med å sammenstille og bearbeide informasjonen, var svært viktig og bidro til at vi kom ut av prosessen med fire spennende, relevante og konsistente framtidsbilder.
— Karin Ibenholt, prosjektleder for «Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord», Nærings- og fiskeridepartementet
Jan Dietz har hatt i oppdrag å lede et fremtidsverksted som markerte oppstarten på Sigdals nye satsing på «BO-lyst og BLI-lyst». På fremtidsverkstedet deltok alle sentrale personer i prosjektet samt et utvalg innbyggere, til sammen 30 personer i alderen 15 – 70 år.

Dietz gjorde et grundig forarbeid, blant annet gjennom intervjuer med sentrale personer i kommunens administrasjon, politikk og næringsliv. På verkstedet ledet Dietz aktivitetene med stor målbevissthet, solide faglige innspill og stort engasjement. Han evnet å inspirere deltakerne ved å gi kunnskap og fremtidstanker. Fremtidsverkstedet bragte oss flere skritt videre i arbeidet med prosjektet og med utviklingsrettet arbeid i kommunen. Etterpå utarbeidet Dietz en solid og handlingsrettet rapport fra verkstedet.

Dietz har på en særdeles god måte gitt oss nyttig kunnskap om vår kommunes rolle i «det store bildet» og vist oss hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor, samtidig som vi har fått inspirasjon og engasjement til å ta fatt på arbeidet!
— Kari Kolbræk Ask, ordfører i Sigdal
I forbindelse med det nye 10-årige regionale utviklingsprogrammet (RUP) for Finnmark ble foresight valgt som verktøy for å styrke den strategiske dialogen om næringsutviklingen og få et mer bevisst forhold til hvilke utviklingstrekk Finnmark kan stå overfor. VRI Finnmark gjennomførte derfor en prosess hvor ca. 50 personer fra ulike miljøer i Finnmark var involvert i å utvikle scenarier (framtidsbilder). Det ble også gjennomført en større dialogkonferanse for fylket. Her ble det utviklet veikart for fire prioriterte innsatsområder.

Jan Dietz har vært prosessleder for Foresight Finnmark, og har ledet disse aktivitetene. Han bidro med faglig tyngde, solid overblikk og stort engasjement til at prosessen ble et godt grunnlag for utvikling av det nye utviklingsprogrammet. Hans strukturerte og systematiske tilnærming – kombinert med kreative prosesser og stor grad av deltakerinvolvering – bidro sterkt til at Foresight Finnmark ble et vellykket strategisk grep
— Målfrid Baik, næringssjef i Finnmark, styringsgruppeleder i VRI Finnmark
Som leder av prosjektgruppa i prosjektet Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida, har jeg gjennom lang tid fått muligheten til å samarbeide og samhandle tett med Jan Dietz i Dietz Foresight. Å få til og utvikle samarbeidet mellom to regioner, Nordmøre og Romsdal, som over lang tid har vært i strid med hverandre, var i utgangspunktet en meget krevende utfordring. Som prosessleder i Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida fikk Jan Dietz til bemerkelsesverdige resultater. Gamle «kamphaner» ivret bokstavelig talt etter å sitte ved samme bord for å finne felles løsninger for de to regionene. Dette fikk han til i kraft av sin kompetanse på strategiprosesser, strategisk analyse og framtidstenkning.

Foresightprosessen bidro til at vi gradvis forstod mer av den store usikkerheten som ligger i utviklingen. Ikke minst bidro prosessen til at vi etter hvert oppdaget handlingsrommet som vi har i det regionale samarbeidet. Når vi nå skal videreføre utviklingsprosessen, har vi flere interessante strategiske tiltaksområder som vi kan samle oss om. Disse resultatene gir håp om et godt og mer tillitsfullt samarbeid mellom regionene Nordmøre og Romsdal i framtida.
— Asmund Kristoffersen, leder av prosjektgruppa i «Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida»
Arena Magica er en klynge for kreative næringer i Østfold. Bedriftene i klyngen er fra en rekke ulike bransjer, som musikk, scenekunst, film, media, kommunikasjon og design. Klyngens bredt anlagte sammensetning gir mange muligheter, men innebærer også en rekke utfordringer.

Jan Dietz har vært sentral i gjennomføringen av en foresightprosess for Arena Magica, hvor hovedmålet var å utvikle samhandlingen mellom bedriftene. Foresightprosessen ga oss gode resultater, både i form av konkret produktutvikling, og ikke minst gjennom videreutvikling av samhandlingen mellom bedriftene. Jan Dietz ledet foresightsamlingene på en engasjert og samtidig strukturert måte, og etablerte god forståelse og motivasjon hos deltakerne. Dette var helt avgjørende for at vi skulle lykkes med prosessen, og med sitt smittende humør og sin faglige innsikt bidro Dietz i høy grad til dette.
— Kjetil Haugbro, prosjektleder, næringsklyngen Arena Magica
Norsk Romsenter er opptatt av å styrke samhandlingen mellom romfartsnæringen og energinæringen. Dietz Foresight har bistått oss med å tenke fremover og sette retningen for et nettverk som Romsenteret har etablert sammen med IRIS og energiaktører som Statoil og Oceaneering.

På foresightworkshopen fikk Jan Dietz frem de strategiske driverne og en hands-on aksjonsplan som har vært til stor hjelp for nettverket de to siste årene. Deltagerne var veldig entusiastiske for denne måten å få til engasjement og drive strategiutvikling på. Det ble klart for deltagerne at foresight ikke er fremtidsdrømmeri, men rett og slett et verktøy for å lykkes bedre i et 5-årsperspektiv. Jeg unner flere en slik mulighet til å følge et opplegg fra Jan Dietz.
— Bjørn Ottar Elseth, industrikoordinator, Norsk Romsenter
OREEC er en sammensatt næringsklynge med et betydelig innovasjonspotensial. OREEC ligger i østlandsregionen og må favne bredt. Klyngen har hatt stor glede av den strategiske fokusering som Dietz Foresight har bidratt til. Jan Dietz har omfattende kunnskaper om foresight og klyngeutvikling, og han har vært en inspirerende støttespiller i vårt utviklingsarbeid!
— Kjetil Storvik, direktør, næringsklyngen OREEC