STRATEGI

Jan_Dietz_Foresight_Strategi_1.jpg


Tempoet og kompleksiteten i samfunnslivet gjør at mange kommer i villrede m.h.t. hvordan strategiarbeidet skal gripes an. Den enkleste tilnærmingen er å basere seg på kjent kunnskap og kjente resonnementer, men kan vi virkelig forstå fremtiden ved å kikke i bakspeilet? Prognoser uttrykker ofte selvfølgeligheter - eller også viser de seg å være riv ruskende gale. Møysommelig utarbeidede rapporter og planer skyves mange ganger rett ned i en skuff. Hvis den nye strategien skal gjøre inntrykk, må den inneholde noe nytt og treffe en nerve.

Dietz Foresight hjelper kundene med å gjøre strategiarbeidet mer engasjerende og treffsikkert. Dietz Foresight har allsidig erfaring med strategiprosesser og vet hvordan man kombinerer ulike kreative og analytiske metoder. Dietz bruker bl.a. scenarier, veikart, dybdeintervjuer, morfologisk analyse, SWOT-analyse og brainstorming, og tilbyr også bistand med å formulere og formidle strategier.


Hvordan skjerpe analysen?

Hvordan unngå omstendelige og samtidig intetsigende strategiske analyser? Vi presenterer her noen tanker om hvordan analysen kan skjerpes gjennom bevisst bruk av scenarier (fremtidsbilder).

Strategier skapes for fremtiden, men hvor mange bygger på en inngående analyse av fremtidige utfordringer? Grunnmuren i de fleste strategier er i realiteten nåtiden og fortiden. Fremtiden beregnes med støtte i fremskrivninger, brukerundersøkelser og magefølelse. Noen ganger finnes det en evaluering som gir et tryggere fundament for å vurdere situasjonen. Ulempen, når evalueringen står alene, er at oppmerksomheten dras mot fortiden, på bekostning av fremtiden.

Sett fremtiden på kartet

Første bud er derfor å supplere eksisterende metoder og planleggingsrutiner med fremtidsanalyser. Scenarier er en anerkjent, velprøvd metodikk som lett kan kombineres med andre former for analyse. Med scenarier får organisasjonens strategiarbeid et klart fremtidsperspektiv. Scenarier motvirker tendensen til å se fremtiden som en enkel forlengelse av dagens realiteter. Scenarier åpner for større kreativitet og mer systematikk i den strategiske analysen.

Hvis det ikke er mulig å komme i gang med en fullverdig scenarieprosess, kan det være nyttig å gjennomføre en enkeltstående workshop om fremtidsutfordringer. Det er mye bedre enn ikke å foreta seg noe nytt i det hele tatt.

Bruk sideblikk

I tradisjonell strategisk analyse er blikket rettet mot de forholdvis nære omgivelser – konkurrenter, kunder, markeder. I en stabil verden kan det fungere greit. Men globaliseringen endrer spillereglene, og skillene mellom det nære og det fjerne er ikke lenger så klare. Endringer forplanter seg fort. Flyktningekrisen, tsunamien, karikaturstriden og eurokrisen illustrerer hvor liten og uberegnelig verden er blitt. Fra hvilken kant slår nye store bølger inn? Hvor oppstår de nye markedene? Kan vi fange opp s.k. svake signaler («weak signals») om endring?

Andre bud er derfor å våge å gå lengre ut i analysen. Vi må trekke den ytre omverdenen inn i våre analyser; vi må lete etter politiske, økonomiske og kulturelle drivkrefter som kan komme til å bestemme vårt handlingsrom i dag og i morgen. Scenarier er nettopp beskrivelser av den ytre omverdenen, forhold vi ikke har herredømme over, men som vi trenger å forstå.

Tenk formidling

Kommunikasjon undervurderes ofte i endringsprosesser – og også under mer normale omstendigheter i arbeidslivet. Dersom den strategiske analysen inngår i arbeidet med å endre organisasjonens kurs, må analysen være velskrevet, troverdig og tankevekkende. Endringsinitiativer som ikke er godt forankret, er vanligvis ikke liv laga. Det er feil å tro at man kan skille form og innhold.

Tredje bud er derfor å gjøre analysen spennende og overbevisende ved hjelp av nye strategiske tanker og begreper. Scenarier gjør de essensielle strategiske poengene lettere å huske og forstå, både for de som deltar direkte i prosessen og for de som får dem formidlet etterpå. Scenarier gir oss nye metaforer, nesten gratis. Gode scenarier skaper dialog og debatt – og vilje til å se i samme retning.